Friday, 17 October 2014

First International Conference “Water for Health and Longevity”/Първа международна конференция “Вода за здраве и дълголетие”

First International Conference “Water for Health and Longevity”/Първа международна конференция “Вода за здраве и дълголетие”


Scientific Research Center of Medical Biophysics (SRCMB)
http://www.medicalbiophysics.dir.bg/en/index.html
Prof. Ignat Ignatov
(Technically supported by the IISTE publishing platform)
Teteven, Bulgaria 23-25 of April 2015
Hotel Enitsa, Teteven, Bulgaria
Contact e-mail: mbioph@dir.bg
In today’s scientific world congresses and conferences are an opportunity for scientific and practical exchange. The Scientific Research Center of Medical Biophysics (SRCMB) and the International Institute of Science, Technology and Education (IISTE), USA are organizing the First International Conference “Water for Health and Longevity” in Teteven, Bulgaria. Bulgaria is well-known for its wealth of mineral and mountain waters. Water with its unique properties is exceptionally mysterious with regard to scientific research. Quality water of the mountains and the mineral springs, water purified for human consumption, is beneficial to human health and longevity. It is a solvent for vitamins, supplements, juices. But how could our results reach a larger audience? Modern science recognizes achievements that are published in impact factor journals, with reviewers of a high scientific level. These reports are recorded in Google Scholar. Google Scholar also shows how many times a report is quoted. These are necessary conditions for a scientist to have greater recognition and for his benefits to be more distinct in the information space. The reports of the speakers at the First International Conference “Water for Health and Longevity” will be published in three IISTE journals:


1. Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, May 31
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/index


2.  Journal of Health, Medicine and Nursing, June 30
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/index


3.  Advances in Physics Theories and Applications or an optional magazine, July 31
http://www.iiste.org/Journals/index.php/APTA


Each speaker will have the opportunity to make a business presentation of their activity. SRCMB will discuss with the professional team of Projecta the possibilities for projects financed by sponsors and projects of the European Union. Opportunities for joint practical longevity workshops will also be discussed. Organizers are pleased to maintain scientific and business relationships to the benefit of many people.Bulgarian Version

Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ)
http://www.medicalbiophysics.dir.bg/bg/index.html
Проф. Игнат Игнатов
Международен институт за наука, технология и образование (МИНТО), САЩ
http://www.iiste.org/journals/
Д-р Александър Декер
Тетевен, България 23-25 април 2015
Хотел Еница, Тетевен, България
Имейл за контакт: mbioph@dir.bg


В съвременния научен свят конференциите и конгресите са възможност за научен и практически обмен. Научноизследователски център по медицинска биофизика (НИЦМБ) и Международен институт за наука, технология и образование (МИНТО), САЩ организират Първа международна конференция “Вода за здраве и дълголетие” в Тетевен, България. България е известна със своето богатство на минерални и планински води. Водата с уникалните си свойства е изключително загадъчна за научни изследвания. Качествената вода от планините и минералните извори, водата, която е пречистена за консумация е полезна за човешкото здраве и дълголетие. Тя е разтворител на витамини, добавки, сокове. Как обаче нашите резултати да достигнат до по-голям кръг от хора? В съвременната наука се признават постижения, които се публикуват в списания с импакт фактор с рецензенти, които имат високо научно ниво. Тези доклади се регистрират в Google Scholar. В Google Scholar се показва и колко пъти даден доклад е цитиран. Това са необходими условия даден учен да има все по-голямо признание и неговите постижения да са по-различими в информационното пространство. Докладите на лекторите на Първа международна конференция “Вода за здраве и дълголетие” ще бъдат публикувани в 3 списания на МИНТО:


1.Journal of Medicine, Physiology and Biophysics, 31 май
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JMPB/index


2. Journal of Health, Medicine and Nursing, 30 юни
http://www.iiste.org/Journals/index.php/JHMN/index


3. Advances in Physics Theories and Applications или списание по избор, 31 юли
http://www.iiste.org/Journals/index.php/APTA


Всеки един лектор ще може да направи и бизнес презентация на своята дейност. НИЦМБ ще обсъди с професионалния екип на Проджекта възможностите за проекти с финансиране от спонсори и проекти на Европейския съюз. Ще бъдат обсъдени и възможностите за съвместни практически семинари по дълголетие. За организаторите е удоволствие да се поддържат научни и бизнес отношения в полза на много хора.First International Conference “Water for Health and Longevity”/Първа международна конференция “Вода за здраве и дълголетие” http://goo.gl/px98sk

No comments:

Post a Comment